how to delete RP Violations account

How To Delete RP Violations Completely
In this article, we will show you how to delete your RP Violations account, get them to delete your personal data too and delete the RP Violations app if you have it installed on your Iphone, Ipad or Android. So, if you want to end your relationship with RP Violations completely, keep reading.


Table of Contents:

 1. How to Delete via Email
 2. How to Delete on Iphone
 3. How to Delete on Android
 4. Apps like RP Violations


delete RP Violations account   remove RP Violations account


Delete RP Violations Account via Email

There are 2 methods to get your data (and account) deleted by RP Violations. They are:

 1. Under GDPR - General Data Protection Regulation (for EU Residents): This gives you the right to ask an organization that holds data about you, to delete that data. This is known as the ‘right to erasure’. You can make your request verbally or in writing. We recommend writing via email, to serve as evidence. An organization has one calendar month to respond to your request.
 2. Under CCPA - California Consumer Privacy Act: This empowers California residents to request that a business delete the data/personal information it has on you. The business is legally required to delete the consumer's personal information from its records and direct any service providers to delete the data too. Failure of a business to comply with the CCPA can result in fines of up to $7,500 per violation.

Now we understand what the laws entail, You can delete your account by contacting RP Violations via email. Here is how to handle the account data deletion request:

 1. In your email, state the reasons why you want your data/account deleted - Note that under GDPR or CCPA you don't need to provide a reason for your request
 2. Provide all the relevant information regarding your account with RP Violations.
 3. Mention the Law under which you make your request - GDPR or CCPA
 4. Notify RP Violations of the penalty for non-compliance - A $7,500 fine under CCPA and 4% of annual turnover under GDPR.
 5. Send your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can Request your RP Violations account data be deleted below.
Send them your request using the format we mentioned above.

Already have an account? Login here


How To Delete RP Violations's App from your Phone

There are many reasons you may want to get rid of RP Violations on your phone. It may be to clear storage or because you've grown tired of using the app.
Whatever your reason is, here's how to delete RP Violations from an iPhone or Android device:

Deleting RP Violations app from an Iphone

If you want to delete RP Violationss from your iphone, here’s what you should do:

 1. From your home screen, tap the RP Violations icon and hold till all apps start shaking.
 2. An "X" sign will appear on the top right corner of the app.
 3. Click the "X" sign on RP Violations.
 4. Tap the red delete button and viola!

OR

 1. From your Iphone settings, click on "General".
 2. Now click on "Iphone Storage" and scroll down to see all the apps installed on your phone.
 3. Click the RP Violations app you want to delete.
 4. Select "Delete RP Violations" on the next screen and confirm delete.


Deleting RP Violations app from your Android device

To delete RP Violations from your android device, here's what you should do:

 1. Open Google Play
 2. From the hamburger menu icon, go to "My Apps & Games".
 3. From the list of available apps on your device, click on RP Violations.
 4. Next, tap "Uninstall".

OR

 1. From your home screen or app drawer, tap and hold the RP Violations app you want to delete.
 2. Click the part of the screen that shows "Uninstall".

OR

 1. Go to your Android phone settings.
 2. Click on 'Apps'.
 3. Select the RP Violations app you want to delete.
 4. Click "Uninstall".

RP Violations Software Details

*** ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ *** police.am կայքերում տեղադրած «Google reCaptcha v3» անտի բոտ համակարգի պատճառով հավելվածի աշխատանքը կարող է խափանվել։ Այս հավելվածի օգնությամբ դուք կարող եք դիտել ճանապարհային ոստիկանության տեսանկարահանող և լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված իրավախախտումներիը։ *Ուշադրություն։ Մենք պատասխանատվություն չենք կրում վարչական տուգանքների վերաբերյալ և այլ ծանուցումների ուշացման, ինչպես նաև դրանց բովանդակության համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հավելվածի միջոցով ծանուցումներ ստանալը չի համարվում պաշտոնական ծանուցում: Հավելվածը չի ստեղծվել կամ հաստատվել ՀՀ Ոստիկանության...

delete RP Violations account 1   delete RP Violations app 2Search for another app