how to cancel RP Violations

How To Cancel RP Violations Subscription
Most apps and streaming services these days are subscription-based. Sometimes you may also have subscriptions you didn't know you signed up for or forgot about. Or maybe you subscribed to the free trial version of RP Violations and need to disconnect before the charges come in.

In this article, I will show you all the steps and procedures you can follow to cancel your RP Violations subscriptions - on Smartphones, Paypal and directly. So, if you want to end your RP Violations subscriptions, keep reading.


Table of Contents:

 1. How to Cancel on Iphone
 2. How to Cancel on Android
 3. How to Cancel via Paypal
 4. How to Cancel via Email
 5. Cancel on RP Violations website
 6. Alternatives to RP Violations


cancel RP Violations subscription   cancel RP Violations subscription 2


Cancel RP Violations Subscription on iPhone & iPad


Here are some steps iOS users need to take to cancel RP Violations subscription on your Apple device:

 1. The first thing you need to do is click settings.
 2. Next, you open your Apple ID profile by tapping the icon with your name on it.
 3. From the profile page, click the subscriptions menu.
 4. Look through the list and click on RP Violations.
 5. Click the 'cancel subscription' button at the end of the page. If you are still using the trial version, there will be an option to cancel the free trial.
 6. To complete this process, you must confirm that you want to cancel your subscription. Once you click this "cancel" button, the process of cancelling RP Violations subscription is complete! Hurray

Another way to cancel RP Violations subscription is from your Apple App Store. The process is simple:

 1. Click the RP Violations store RP Violationslication and tap your profile.
 2. From your accounts page, click subscriptions.
 3. Select the active subscription you want to end.
 4. Click 'cancel subscription'.


Cancel RP Violations Subscription on Android


From your Android device, you can find all in-app subscriptions in one place on the Google Play Store. To cancel your active subscriptions, here are some steps to follow:

 1. Launch the PlayStore app from your app drawer or home screen.
 2. On the left-hand side of the screen, click the hamburger menu icon beside the search bar.
 3. From the list, select "Subscriptions".
 4. This will then show you all the subscriptions you pay for through the Google Play Store.
 5. Tap on "RP Violations" and click "Cancel Subscription".
 6. You will be asked why you want to cancel your subscription. Choose any option. You can decline to answer
 7. Your subscription to RP Violations will now be canceled.


Cancel RP Violations Subscription on PayPal

If you signed up to RP Violations via Paypal, you may be in luck. This is because Paypal helps you cancel directly from your Paypal account. Awesome right? Here is how:

 1. Sign in to your PayPal Account.
 2. Click settings from the top of your account page.
 3. Select "Payments".
 4. Click "Manage Automatic Payments".
 5. Under Automatic Payments tab, you will see RP Violations. Click it
 6. Click "Cancel" button
 7. You are now unsubscribed from RP Violations

Can't unsubscribe? Contact PayPal customer service on phone. Here's how you can get it done:

 • From the PayPal website, click 'Help' at the top of the page.
 • Select 'call customer support'.
 • Then, click 'You can always call us as a guest'.


Cancel RP Violations Subscription via Email

You can cancel the service by contacting RP Violations via email. Here is how to handle the email cancellation request:

 1. Enlist your reasons for canceling.
 2. Provide all the relevant information regarding your account.
 3. Provide a reason for the cancellation.
 4. Shoot your email to [email protected] Login to see email.

Alternatively, you can Request your RP Violations subscription be canceled below.
Send their customer service your feedback using the format mentioned above.

Already have an account? Login here


Cancel Subscription If Billed Directly on RP Violations's Website

An alternate way of canceling RP Violations subscriptions is to do it from the website. This will help, if you don't have the RP Violations app installed on your smartphone. Here is how:

 1. Visit https://rp-violations-d9f37.web.app and login.
 2. Visit your account page.
 3. Click 'Billings" or "Subscriptions" or other similar alternatives to see a list of your options.
 4. Select "Cancel".About RP Violations App

*** ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ *** police.am կայքերում տեղադրած «Google reCaptcha v3» անտի բոտ համակարգի պատճառով հավելվածի աշխատանքը կարող է խափանվել։ Այս հավելվածի օգնությամբ դուք կարող եք դիտել ճանապարհային ոստիկանության տեսանկարահանող և լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված իրավախախտումներիը։ *Ուշադրություն։ Մենք պատասխանատվություն չենք կրում վարչական տուգանքների վերաբերյալ և այլ ծանուցումների ուշացման, ինչպես նաև դրանց բովանդակության համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հավելվածի միջոցով ծանուցումներ ստանալը չի համարվում պաշտոնական ծանուցում: Հավելվածը չի ստեղծվել կամ հաստատվել ՀՀ Ոստիկանության...

cancel RP Violations subscription   cancel RP Violations subscription 2

Reported Cancellation Issues


No Issues reported yet. Be the first to report one!

Search for another app